Muutostyöt

Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Uudistettu asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010, ja uudessa laissa osakkaiden tiedonsaantia parannetaan ja osakkaiden ja taloyhtiön välistä vastuunjakoa selvennetään. Niin ikään osakkaan ilmoitusvelvollisuutta remonteista laajennetaan merkittävästi. Alla on esitetty lyhyesti uuteen lakiin perustuva osakkaan ilmoitusvelvollisuus ylläpidossa ja saneerauksissa.

Huoneistojen kunnossapito- ja muutostöistä on jatkossa aina tehtävä kirjallinen ilmoitus taloyhtiölle, käytännössä isännöitsijätoimistoon. Oikeusministeriö on antanut täsmentävät ohjeet ilmoitettavista muutostöistä, jotka löydätte osoitteesta www.oikeus.fi. Isännöitsijätoimisto pitää jatkossa kirjaa kaikista tehdyistä huoneistoremonteista ja tallentaa aineiston sähköiseen muotoon. Tehdyt korjaukset kirjataan myös isännöitsijätodistukseen. Koska taloyhtiö ei vastaa osakkaan tekemän ilmoituksen puutteellisuuksista on ensiarvoisen tärkeää, että perehdytte tarkoin ilmoituksen tekemiseen ja tarvittaessa konsultoitte rakennusalan ammattilaista.

Kirjallisen ilmoituksen tulee sisältää kaikki oleelliset tiedot hankkeesta ja työt saa aloittaa vasta kun siihen on saatu yhtiön kirjallinen lupa. Tämän vuoksi ilmoitus on myös tehtävä niin ajoissa, että taloyhtiöllä, ja joissain tapauksissa myös naapureilla, on riittävästi aikaa perehtyä suunnitelmiin ja saada tarvittavat lisäselvitykset. Osakkaalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeissa tulee aina käyttää ammattitaitoisia suunnittelijoita ja tekijöitä, ja ne tulee toteuttaa voimassaolevia määräyksiä ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Suosittelemme myös aina kirjallisen sopimuksen tekemistä urakoitsijan kanssa, ja ennen sopimuksen tekemistä tulee varmistua siitä, että urakoitsijan luvat ja vakuutukset ovat kunnossa. Osakas vastaa myös työn aikana yleisten tilojen siisteydestä ja riittävästä suojauksesta.

Hankkeen toteutuksessa tulee siis erityisesti huomioida seuraavaa:

  1. Osakkaan tulee myös huolehtia hankkeen asianmukaisen valvonnan järjestämisestä. Osakkaan oman valvonnan lisäksi taloyhtiöllä on aina oikeus asettaa työlle oma valvoja, tai pyytää yksittäisestä asiasta alan asiantuntijan lausunto. Näistä koituvista kustannuksista vastaa aina osakas. Erityisesti tulee huomioida, että taloyhtiön valvonnasta huolimatta remontin aikana tai sen jälkeen havaitut virheet ja puutteet eivät siirry taloyhtiön vastuulle.
  2. Uusi laki määrittelee aiempaan lakiin verrattuna täsmällisemmin vahingonkorvausvelvollisuuden taloyhtiötä ja muita osakkaita kohtaan. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeätä, että osakkaat noudattavat yllä esitettyjä toimintatapoja, ja varaavat korjausten valmisteluun riittävästi aikaa. Noudattamalla uuden lain mukaisia toimintatapoja vältetään tarpeettomat kiistatilanteet osakkaan ja taloyhtiön välillä sekä varmistetaan kaikilta osin kiinteistön asianmukainen hoito.Ohjeet ja muutostyökaavake, samoin kuin uuden lain mukainen vastuunjakotaulukko, löytyvät kotisivuiltamme www.isp.fi. Isännöitsijätodistukseen kirjattavien muutostöiden hallinnoinnista taloyhtiö laskuttaa 50 euroa käsittelymaksuna, joka sisältää muutostyöilmoituksen käsittelyn ja hyväksyttämisen. Lisäksi taloyhtiö laskuttaa mahdollisesta valvonnasta aiheutuvat kulut.
  3. Osakkaalla on täysi vastuu korjaushankkeen toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeissa tulee aina käyttää ammattitaitoisia suunnittelijoita ja tekijöitä, ja ne tulee toteuttaa voimassaolevia määräyksiä ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Suosittelemme myös aina kirjallisen sopimuksen tekemistä urakoitsijan kanssa, ja ennen sopimuksen tekemistä tulee varmistua siitä, että urakoitsijan luvat ja vakuutukset ovat kunnossa. Osakas vastaa myös työn aikana yleisten tilojen siisteydestä ja riittävästä suojauksesta.